REGULAMIN

REGULAMIN

 1. INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Ultra-Bies, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami, zwaną dalej Organizatorem.
Dołżyca 1a, 38-607 Cisna,NIP: 688-130-5138Tel: 690622073e-mail: biuro@ultrabies.pl konto: PKO BP: 94 1020 2980 0000 2602 0131 3683 

Statut Fundacji

Numer alarmowy w trakcie imprezy – zostanie ogłoszony na 2 tygodnie przed imprezą oraz zostanie wydrukowany na numerach startowych

CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja Bieszczadów wśród biegaczy.
 2. Rywalizacja sportowa w duchu fair play.
 3. Promocja kultury i folkloru bieszczadzkiego.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU


 1. Bieg odbędzie się w dniach 10-11.05.2024 r.
 2. Centralnym punktem rozgrywania zawodów jest Karczma Skupu Runa Leśnego w Dołżycy.
 3. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Cisnej.
 • 2. TRASY
 1. Przebiegły Leszy              10 + km (+475/-550m). Start: Bacówka Jaworzec, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 3h.
 2. Niestrudzony San           30 + km (+1675/-1575m). Start: Rajskie, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 7h.
 3. Zwodnicza Rusałka         44 + km (+1975/-1825m). Start: Eko Marina, Polańczyk, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 10h.
 4. Niezniszczalny Raróg         65 + km (+2800/-2625m). Start: Kamieniołom Bóbrka, Bóbrka, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 15h.
 5. TRASA NIEDOSTĘPNA W III EDYCJI Dziarski Czad         102 + km (+4850/-4750m). Start: Eko Marina, Polańczyk, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 22h.
 6. Mityczny Bies       130 + km (+6125/-5950m). Start: Kamieniołom Bóbrka, Bóbrka, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 29h.
 
 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Biegu mogą wziąć udział jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają ważny paszport lub dowód osobisty, za wyjątkiem trasy Przebiegły Leszy 10+ km gdzie dopuszczamy możliwość udziału zawodnikom od 16 lat - weryfikacja wieku na podstawie rocznika. UWAGA osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Biegu jest świadomy, że w czasie imprezy jest zdany na własne możliwości, a w trakcie jego trwania mogą występować ekstremalne warunki pogodowe.
 3. Uczestnik przebywa trasę Biegu wyłącznie pieszo poruszając się po wyznaczonej i oznakowanej trasie.
 4. Trasa będzie oznakowana za pomocą taśm Organizatora, kierunkowskazów i sprayów kredowych. 
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Biegu jest odebranie z Biura Zawodów pakietu startowego z numerem startowym oraz chipem. W czasie trwania Biegu numer powinien być umieszczony w widocznym miejscu z przodu ciała.
 6. W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią, należy przekazać osobie odbierającej pakiet startowy wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wydrukowaną i podpisaną kartę uczestnika oraz kserokopię / zdjęcie swojego dowodu osobistego - do weryfikacji.
 7. Uczestnik odbierając pakiet startowy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Biegu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 8. Uczestnik może pozostawić depozyt (maksymalnie 1 worek o pojemności 60 litrów) w biurze zawodów przed startem. 
 9. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach fotograficznych lub filmowych publikowanych na stronie internetowej oraz w mediach tradycyjnych i internetowych.
 10. Pakiet starty można odbierać osobiście lub w imieniu osoby trzeciej po przedstawieniu podpisanego formularza.
 11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW w czasie Biegu.
 12. Organizator zaleca wszystkim uczestnikom wykupienie stosownej polisy we własnym zakresie.
 13. Organizator posiada ubezpieczenie OC względem uczestników.
 14. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem zawodnika, dostępnym w biurze zawodów podczas odbioru pakietów startowych.
 15. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu na dystansie Mitycznego Biesa, będzie spełnienie przez niego kryterium posiadania biegowego doświadczenia określanego punktami serwisu RateMyTrail.com wycenianego na minimum 379 punktów.
 • 4. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem ultrabies.pl, który zostanie udostępniony dnia 11.11.2023 o godzinie 12:00. Zapisy będą przyjmowane do 21.04.2024 do godziny 24:00 po tym terminie nie gwarantujemy otrzymania pełnego pakietu startowego. Będzie również możliwość zgłoszenia się na nasze biegi w biurze zawodów 10 maja od godziny 12:00 do godziny 20:00 (tylko możliwość zapisania się na konkretny dystans, bez pakietu startowego).
 2. Warunkiem prawidłowo przeprowadzonego zgłoszenia jest kompletne wypełnienie formularza internetowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 3. Limity uczestników:
Przebiegły Leszy 15km: 300Niestrudzony San 30km: 400Zwodnicza Rusałka 44km: 500Niezniszczalny Raróg 65 km: 500Dziarski Czad 102km: 250Mityczny Bies 130km: 250
 1. Opłaty startowe:
BiegDo 31 grudnia 2023Do 28 lutego 2024Do 31 marca 2024Po 31 marca 2024
Przebiegły Leszy 10km110zł130zł150zł170zł
Niestrudzony San 30km190zł210zł240zł270zł
Zwodnicza Rusałka 44km240zł260zł290zł320zł
Niezniszczalny Raróg 65km260zł280zł310zł340zł
Dziarski Czad 102km320zł340zł370zł400zł
Mityczny Bies 130km360zł380zł410zł440zł
 
 1. Opłatę można wnieść poprzez szybkie płatności elektroniczne Przelewy24 lub bezpośrednio na konto organizatora (do wyboru w formularzu zgłoszenia).
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 21.04.2024 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych trasach.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika do dnia 31.12.2023 r. organizator zwraca 70% kwoty wpisowego (opłata serwisowa pobierana przez system szybkiej płatności nie podlega zwrotowi). Po 01.01.2024 r. organizator nie zwraca poniesionych przez uczestnika kosztów.
 4. Organizator dopuszcza przekazanie swojej opłaty wpisowej i miejsca na liście startowej innemu zawodnikowi w terminie do dnia 29.02.2024 r. Warunkiem jest poniesienie opłaty manipulacyjnej 30 zł wniesionej na konto organizatora. Jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez fundację Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami.
 5. Zmiana dystansu/trasy : zawodnik zgłoszony i opłacony może zmienić trasę – poprzez informację mailową z Organizatorem – jednak nie później niż do 11.04.2024 r. Organizator nie zwraca różnicy wpisowego, gdy taka występuje przy przenosinach na trasę krótszą. Przenosząc się na trasy dłuższe, uczestnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego (z okresu jego wpłaty). Przepisanie się pomiędzy trasami będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie.
 6. W przypadku, w którym zgłoszony zawodnik nie weźmie udziału w Biegu (nie odbierze pakietu startowego) lub nie ukończy zawodów, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 8. Opłata jest nieważna i nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik nie zarejestrował się w systemie lub dokonał wpłaty pomimo widocznej informacji o braku wolnych miejsc.
 9. Informacja o pozytywnie zweryfikowanej wpłacie będzie widoczna na liście startowej w kolumnie OPŁATA. Jeżeli pomimo dokonanej wpłaty, Twój wpis widnieje jako nieopłacony, niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem pod adresem e-mail wskazanym w regulaminie.
 10. Jeśli uczestnik wycofa się z trasy na punkcie odżywczym, jest zobowiązany poinformować o tym osoby odpowiedzialne za pomiar czasu lub kierownika punktu odżywczego. Jeśli zawodnik wycofa się z biegu poza punktem odżywczym, jest zobowiązany poinformować o tym organizatora kontaktując się pod numer telefonu wskazany na numerze startowym.
 11. W czasie zawodów nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał GOPR.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub odwołania biegu lub konkretnej trasy ze względu na negatywną opinię GOPR lub innych służb publicznych dotyczącą bezpieczeństwa, działania siły wyższej, ekstremalnej pogody lub ryzyka wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu.
 13. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że jest świadomy, iż udział w biegach górskich wiąże się z wysiłkiem fizycznym i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a w skrajnych sytuacjach wiąże się z ryzykiem utraty życia.
 • 5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Wyposażenie obowiązkowe zostanie sprawdzone w czasie odbioru pakietu startowego przez uczestnika w biurze zawodów. Wyposażenie może być również wyrywkowo kontrolowane na trasie. Brak jednego z wymienionych elementów skutkować będzie karą czasową 30 minut. 
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWEPrzebiegły Leszy 10+ kmNiestrudzony San 30+ kmZwodnicza Rusałka 44+ kmNiezniszczalny Raróg 65+ kmDziarski Czad 102+ kmMityczny Bies 130+ km
Numer startowy umieszczony z przodu w widocznym i możliwym do odczytania miejscuxxxxxx
Naładowany telefon komórkowyxxxxxx
Folia NRC o wymiarze min. 140x200cmxxxxxx
Latarka czołówka z kompletem zapasowych bateriixx
Tylna lampka świecąca ciągłym światłem czerwonymxx
Gwizdekxxxxxx
Kubek wielorazowy (na punktach Organizator nie zapewnia jednorazowych kubków)xxxxx
Plecak biegowy zdolny pomieścić całe wyposażenie obowiązkowexxxxx
Bukłak, bidon lub flask o łącznej pojemności co najmniej 0,5 lxx
Bukłak/bidony o łącznej pojemności minimum 1 litra i zapas wody minimum 1 litr przy wyjściu z każdego punktu odżywczegoxxxx
Urządzenie GPS z wgranym trackiem trasyxxxxx
Mapa trasy (może być w telefonie)xx
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem o minimalnej nieprzemakalności na poziomie 10 000mm (niezależnie od spodziewanej pogody)xxx
Odpowiednie obuwie trailowexxxxxx
Czapka/buffkaxxxxx
Bandaż elastycznyxxxxx
Dowód osobisty lub paszportxxxxxx
Zapisany w telefonie numer do GOPR lub zainstalowana aplikacja Ratunekxxxxxx
Gotówka minimum 50złxxxx
WYPOSAŻENIE ZALECANE
Ubiór odpowiedni do aktualnej pogodyxxxxxx
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem o minimalnej nieprzemakalności na poziomie 10 000mm (niezależnie od spodziewanej pogody)xxx
Latarka czołówka z kompletem zapasowych bateriix
Apteczka osobistaxxxxx
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Numer startowy umieszczony z przodu w widocznym i możliwym do odczytania miejscu
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Naładowany telefon komórkowy
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Folia NRC o wymiarze min. 140x200cm
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Latarka czołówka z kompletem zapasowych baterii
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ km
Niezniszczalny Raróg 65+ km
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Tylna lampka świecąca ciągłym światłem czerwonym
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ km
Niezniszczalny Raróg 65+ km
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Gwizdek
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Kubek wielorazowy (na punktach Organizator nie zapewnia jednorazowych kubków)
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Plecak biegowy zdolny pomieścić całe wyposażenie obowiązkowe
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Bukłak, bidon lub flask o łącznej pojemności co najmniej 0,5 l
Przebiegły Leszy 10+ kmx
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ km
Niezniszczalny Raróg 65+ km
Dziarski Czad 102+ km
Mityczny Bies 130+ km
Bukłak/bidony o łącznej pojemności minimum 1 litra i zapas wody minimum 1 litr przy wyjściu z każdego punktu odżywczego
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Urządzenie GPS z wgranym trackiem trasy
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Mapa trasy
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ km
Niezniszczalny Raróg 65+ km
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem o minimalnej nieprzemakalności na poziomie 10 000mm (niezależnie od spodziewanej pogody)
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ km
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Odpowiednie obuwie trailowe
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Czapka/buffka
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Bandaż elastyczny
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Dowód osobisty lub paszport
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Zapisany w telefonie numer do GOPR lub zainstalowana aplikacja Ratunek
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Gotówka minimum 50zł
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
WYPOSAŻENIE ZALECANE
Ubiór odpowiedni do aktualnej pogody
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem o minimalnej nieprzemakalności na poziomie 10 000mm (niezależnie od spodziewanej pogody)
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ km
Dziarski Czad 102+ km
Mityczny Bies 130+ km
Latarka czołówka z kompletem zapasowych baterii
Przebiegły Leszy 10+ km
Niestrudzony San 30+ km
Zwodnicza Rusałka 44+ km
Niezniszczalny Raróg 65+ kmx
Dziarski Czad 102+ km
Mityczny Bies 130+ km
Apteczka osobista
Przebiegły Leszy 10+ kmX
Niestrudzony San 30+ kmX
Zwodnicza Rusałka 44+ kmX
Niezniszczalny Raróg 65+ kmX
Dziarski Czad 102+ kmX
Mityczny Bies 130+ kmX
Organizator rekomenduje uczestnikom Biegu rejestrowanie przebiegu swojego uczestnictwa w Biegu za pomocą urządzenia GPS (np. zegarek). Ułatwi to prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych i protestacyjnych mogących pojawić się w trakcie lub po Biegu.

 • 6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 • Trasy zawodów dokładnie oznaczone taśmami organizatora;
 • Pliki GPX z trackami poszczególnych tras;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Pamiątkowy numer startowy;
 • Zabezpieczenie medyczne na trasie (GOPR);
 • Napoje i wyżywienie na trasie i na mecie;
 • Depozyt, worki (maks. 60 l) będą wydane w biurze zawodów i będzie można je nadać przed startem w biurze zawodów, zakaz pozostawiania rzeczy wartościowych, tłukących się. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość depozytu.
 • Przepak, dotyczy tylko trasy Dziarski Czad 102+ km i trasy Mityczny Bies 130+ km, worki (maks. 60 l) będą wydane w biurze zawodów i będzie można je nadać przed startem w biurze zawodów. Więcej informacji na temat przepaku i depozytów tutaj.
 • Upominki od sponsorów (ilość zależna od sponsorów);
 • Pamiątkowy medal dla wszystkich finisherów.


 • 7. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Senior I M – 20 (18-29 lat) Senior I K – 20 (18-29 lat) – ur. (1993 –i młodsi)Senior II M- 30 (30-39 lat) Senior II K- 30 (30-39 lat) – ur.(1992 – 1983)Masters M – 40 (40-49 lat) Masters K – 40 (40-49 lat) – ur. (1982 – 1973)Weteran I M- 50 (50-59 lat) Weteran K- 50 (50-59 lat) – ur. (1972 – 1963)Weteran II M – 60 (60 –69 lat) Weteran II K – 60 – (60 – 69 lat) – ur. (1962 i starsi)NAGRODY:Dla Open VOUCHERY od On Running Polska do wykorzystania w wybranych sklepach plus dla wszystkich pamiątkowe medale

 • 8. BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA
 1. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.
 2. Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.
 3. Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są do rywalizowania w duchu fair play.
 4. Podczas zawodów dozwolona jest pomoc na całej długości trasy. Niedozwolone jest korzystanie z jakiegokolwiek rodzaju transportu podczas zawodów. Organizator może kontrolnie poprosić o weryfikację zapisu z zegarka po ukończeniu biegu przez zawodnika.
 5. Jakakolwiek ingerencja w przebieg trasy, jej oznakowanie, a także skracanie trasy przez uczestnika jest zabroniona.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego (Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) na odcinkach prowadzonych przez drogi publiczne.
 7. Uczestników obowiązuje troska o przyrodę na trasach, punktach odżywczych i w bazie zawodów.
 8. Poruszanie się poza trasą jest niedozwolone.
 9. Zabronione jest wyrzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, zniszczonych bidonów, folii NRC.
 10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu parków krajobrazowych, parku narodowego i rezerwatów przyrody, przez które prowadzą trasy Biegu.
 11. Na trasie biegu Przebiegły Leszy 10+ km i Niestrudzony San 30+ km dozwolony jest start z psem. Zawodnik powinien posiadać ze sobą aktualną książeczkę szczepień psa, krótką smycz i kaganiec dla psa w strefie startu Biegu. Zawodnik z psem powinien wystartować z końca stawki, natomiast w biurze zawodów wymagane będzie pozostawienie podczas odbierania pakietu, krótkiego oświadczenia, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez psa. Uczestnik startujący z psem, w razie zajęcia nagradzanego miejsca, jest pominięty w klasyfikacji. Mając na uwadzę komfort innych zawodników należy pamiętać o tym, by start z psem nie był utrudnieniem dla żadnego innego zawodnika.
 12. Niestosowanie się do któregokolwiek z powyższych punktów grozi nałożeniem kary czasowej bądź bezwzględną dyskwalifikacją (decyzja pozostaje w rękach Organizatora).
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub odwołania biegu lub konkretnej trasy ze względu na negatywną opinię GOPR lub innych służb publicznych dotyczącą bezpieczeństwa, działania siły wyższej, ekstremalnej pogody lub ryzyka wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu.
 14. Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.
 15. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
 16. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że jest świadomy, iż udział w biegach górskich wiąże się z wysiłkiem fizycznym i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a w skrajnych sytuacjach wiąże się z ryzykiem utraty życia.
 • 9. TRANSPORT/NOCLEGI
Bilety na autobus będą dostępne od dnia zapisów do 21.04.2024 r. Koszt biletu za przejazd to kwota 30 zł. Transport będzie zapewniony z Dołżycy na start poszczególnych dystansów. Dodatkowo będzię zapewniony transport Bieszczadzką Kolejką Leśną między Cisną a Dołżycą, czyli znacznie ułatwi to komunikacje w dniu zawodów między miejscowościami bez potrzeby uruchamiania własnego transportu. Transport Bieszczadzką Kolejką Leśną w dniu zawodów jest bezpłatny. Dokładny rozkład jazdy znajduję się na stronie głównej www.ultrabies.pl/transport. Ponieważ gmina Cisna i Solina są gminami turystycznymi, a termin zawodów nie jest popularny wśród turystów, zatem nie powinno być problemów z bazą noclegową.  

 • 10. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE
 1. Decydując się na udział w Biegu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Zgoda ta jest niezbędna do profesjonalnej i kompletnej organizacji Biegu, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji numer telefonu, podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny wymóg udziału w biegu.
 2. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprezy Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów, jednak wyłącznie w celu związanym z promocją lub marketingiem oraz współorganizacją imprezy. Dodatkowo uczestnik akceptując regulamin zgadza się na wysyłanie materiałów promocyjnych przez organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest Fundacja Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami z siedzibą w Dołżyca 1a, 38-607 Cisna, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000919319.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Ultrabies Biegi Górskie także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
  

 • 11. REKLAMACJE I PROTESTY
 1. Uczestnik Biegu może złożyć reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@ultrabies.pl) bądź na adres Fundacji podany w § 1 Informacje ogólne.
 3. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Uczestnik Biegu może wnieść protest dotyczący przebiegu Biegu w ciągu 24 godzin od zakończenia rywalizacji. Protest musi zostać wniesiony na piśmie do siedziby Organizatora, a warunkiem jego wniesienia jest wniesienie wadium w kwocie 200zł. W przypadku gdy protest okaże się bezzasadny, wadium nie zostanie zwrócone.
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator może wprowadzać istotne zmiany w regulaminie Biegu. Każda zmiana w regulaminie obliguje Organizatora do powiadomienia uczestników Biegu o zmianie. Zmiany będą ogłaszane z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 2. Po zakończeniu biegu lub w jego trakcje może zostać przeprowadzona kontrola antydopingowa. Uczestnik, który odmówi wzięcia udziału w kontroli, zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Organizator może nakładać na uczestników kary czasowe za rażące naruszenie regulaminu Biegu.
 4. Organizator i podległe mu służby, a zwłaszcza służby medyczne, mogą zakazać uczestnikowi kontynuowania udziału w Biegu jeżeli zachodzi istotne podejrzenie złego stanu zdrowia. W takim przypadku wpisowe nie zostanie zwrócone uczestnikowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu jeżeli w jego opinii organizacja może narazić uczestników na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.
 6. Organizator nie zwraca wpisowego jeżeli zawody zostaną odwołane z powodu siły wyższej, np. wojna, kataklizm, epidemia, pandemia, zagrożenie terrorystyczne itp. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu lub jego odwołania jeżeli aktualne rozporządzenia instytucji rządowych nie pozwalają na organizację Biegu. Jeżeli Bieg zostanie odwołany, 100% wpisowego zostanie zwrócone do uczestnika.
 8. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 9. W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nadzwyczajnych zmian w regulaminie dotyczących alternatywnych sposób przeprowadzenia imprezy. Zmiany mogą zostać wprowadzone również po rozpoczęciu zapisów jeśli pandemia wymusi na organizatorach takie zmiany.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 11.11.2022
 
Polski