Regulamin Ultrabiesik Dla Dzieci

1. Cele imprezy:

 • popularyzacja sportu i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja biegów jako formy spędzania wolnego czasu dla całych rodzin,
 • krzewienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie bezpiecznego biegania wśród dzieci i młodzieży.

2. Organizatorzy imprezy:

Organizatorem imprezy Ultra-Bies, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami, zwaną dalej Organizatorem. Dołżyca 1a, 38-607 Cisna, NIP: 688-130-5138 Tel: 690622073 e-mail: biuro@ultrabies.pl konto: PKO BP: 94 1020 2980 0000 2602 0131 3683 Statut Fundacji

3. Termin i miejsce

Bieg Ultrabiesik dla dzieci odbędzie się 11.05.2024 o godzinie 15:00. Bieg zacznie się na terenie "SKUP RUNA LEŚNEGO" na specjalnie wyznaczonej trasie.

4. Zasady uczestnictwa

 • Uczestnikiem zawodów Ultrabiesik dla dzieci może zostać każde dziecko do 18. roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie b4sportonline.pl/ultrabies/zapisy_na_biegi_dla_dzieci
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.
 • Zapisy na Ultrabiesik dla dzieci rozpoczną się 11.11.2023 roku i potrwają do: 10 maja 2024 roku.
 • lub do wyczerpania limitu miejsc - 300 uczestników.
 • Za poprawność danych dziecka wprowadzonych do systemu rejestracji w czasie zapisu odpowiada rodzic.

5. Trasy

 • Leszyk (ur. w roku 2021 i powyżej; dystans ok. 100m)
 • Sanik (ur. 2018-20; dystans ok. 250m)
 • Rusałeczka (ur. 2015-17; dystans ok. 300m)
 • Rarożek (ur. 2012-14; dystans ok. 500m)
 • Czadzik (ur. 2009-11; dystans ok. 700m)
 • Biesik (ur. 2006-8; dystans ok. 1 km)

6.Świadczenia

W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • bufet na mecie zawodów,
 • numer startowy,
 • pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończą bieg,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznaczenie trasy

7. Odbiór pakietów

Odbiór pakietów możliwy jest biurze zawodów w dniu biegu

8. Bezpieczeństwo

 • Organizator zwraca uwagę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych dziecka lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku dziecka oraz jego kondycji fizycznej.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegach.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu, lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że wie, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że rodzic lub opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego dziecko do startu w wybranym biegu lub zaakceptowanie podczas rejestracji oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika oraz braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.

9. Rywalizacja i nagrody

Każdy uczestnik, który ukończy bieg dostanie pamiątkowy medal

10. Ochrona wizerunku i dane osobowe

 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego podczas rejestracji stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest również wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO), którym jest Fundacja Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami (Dołżyca 1a, 38-607 Cisna), w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Osobie sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przysługuje prawo żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Ultrabiesik dla dzieci także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
Polski